Орално-Хируршки Интервенции

Орално-хируршки интервенции: Екстракција на комплицирано позиционирани заби и корени, апикотомија на грануломи и цисти, хируршко вадење на лошо поставени умници, нивелирање на гребени, синус пластика, френулектомија, поставување на имплант за протетски цели.

Scroll to top